“МОНГОЛ ГЭСЭР”-ИЙН ТУУЖИЙН ӨГҮҮЛЭМЖ

DOI 10.31554/978-5-7925-0594-0-2020-58-63

“МОНГОЛ ГЭСЭР”-ИЙН ТУУЖИЙН ӨГҮҮЛЭМЖ

Дашдэжид С., Оюунтуяа Б.
Монгол Улсын Их Сургууль
Улаанбаатар, Монгол
dashdejid.s@yahoo.com

Монгол Гэсэрийн туужийн өгүүлэмжийг харьцуулан судалснаар Гэсэрийн туужийн хувилбаруудыг ижил болон ялгаатай тал, зохиогдсон төдийгүй дэлгэрсэн газар орон, цаг хугацаа, нөхцөл байдлыг тодруулах боломжтой юм. Энэхүү илтгэлдээ туужийн хувилбарууд, бүлэг хоорондын харилцаа холбоо, өгүүлэмжийн хэв шинж зэргийг судлахдаа “Бээжин барын Гэсэр”, “Юн Фү Сэ-гийн Гэсэр” туужийг харьцуулан бусад баатарлаг туульс, шидэт үлгэр домог болон монголчуудын ертөнцийг үзэх үзэл, утга бэлгэдэл зэргийг тодруулан тайлан тайлбарлалаа. “Бээжин барын Гэсэр”-т байгаа өгүүлэмжийг “Юн Фү Сэ-гийн Гэсэр” туужид илүү баяжуулан Гэсэр болон баатрууд, хатдуудын эрдэм чадал, баатарлаг үйл хэргийг урнаар дүрслэн бүтээсэн нь сонирхол татахуйц байна.

NARRATION OF THE MONGOLIAN GESER EPIC

Dashdezhid S., Oyuuntuyaa B.
National University of Mongolia
Ulaanbaatar, Mongolia

A comparative study of the narrative of the Mongolian Geser Epic can reveal similar and different sides of the epic versions, as well as the place, time and circumstances of writing and distribution of the epic. This article compares the Beijing Gesar woodcut edition and “Geser Yun Fu Se”, explores the relationship between the chapters and the nature of the narrative. Other heroic epics, fairy tales and myths, as well as the worldview, meaning and symbolism of the Mongols are used as context.