ГЭСЭРИЙН ХАТАН РОГМО ГУА, ЖАНГАРЫН ХАТАН АГАЙ ШАВДАЛ НАРЫН ДҮРИЙН ЗАРИМ ХАРЬЦУУЛАЛТ

DOI 10.31554/978-5-7925-0594-0-2020-75-77

ГЭСЭРИЙН ХАТАН РОГМО ГУА, ЖАНГАРЫН ХАТАН АГАЙ ШАВДАЛ НАРЫН ДҮРИЙН ЗАРИМ ХАРЬЦУУЛАЛТ

Заяасүрэн Ч.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн
Улаанбаатар, Монгол
czayasuren@gmail.com

Уг илтгэлдээ Монгол туульсын ноён оргил Гэсэр болон Жангарын туулийн гол хатад Рогмо гуай, Агай Шавдал нарын дүрийг судлахдаа тэдний гоо сайхан, ажил үйлс, авьяас чадварыг хооронд нь харьцуулан судалж, хэний ямар хатан гоо сайхан, ажил үйлс, авьяас чадварыг өөртөө илүү шингээсэн болохыг тодруулан гаргана. Мөн цаашид баатарлаг туулийн хатдын дүрийг нарийвчлан судалж, хойч үедээ таниулж мэдүүлэх зорилго тавьсан болно.

THE CHARACTER COMPARISON OF THE GESER’S QUEEN ROGMA GUA, JANGAR’S AGAI SHAVDAL

Zayasuren Ch.
Mongolian Academy of Sciences
Institute of Language and Literature
Ulaanbaatar, Mongolia

The report examines the roles of Rogma gua and Agai Shavdal, the main queens of the Mongolian epics Geser and Jangar , and compares their beauty, work which they have absorbed the most. issue. Furthermore the aim is to study the characters of the heroic epic queens in detail and introduce them to future generations.